Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Privacyverklaring GovApp.be

GovApp.be is een platform en een toepassing die speciaal is ontworpen om de communicatie tussen overheidsinstellingen, of instellingen met een opdracht van algemeen belang, en de burger, te ondersteunen als alternatief voor het verzenden van SMS-en. De toepassing gebruikt persoonsgegevens enkel en alleen voor de organisatie van deze communicatie. De inhoud van de verstuurde berichten wordt end-to-end vercijferd. Enkel de titel van het bericht wordt onvercijferd verstuurd.

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

De persoonsgegevens die op dit platform verwerkt worden, worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • telefoonnummer, push token en receiver id om berichten te routeren.
 • taalkeuze om berichten in de door de gebruiker gekozen taal te bezorgen.
 • publieke vercijferingssleutel om de inhoud van verstuurde berichten te beveiligen.
 • device naam van het toestel waarop de app werd geïnstalleerd om de gebruiker toe te laten de installaties van de app te beheren.
 • informatie betreffende de installatie van de app op het toestel van de gebruiker en app-crashrapporten om de correcte werking van de applicatie op te volgen en om corrigerende technische maatregelen te nemen indien nodig.

Verantwoordelijken voor de verwerking

Er worden 2 verwerkingen onderscheiden waarvoor volgende partijen verwerkingsverantwoordelijken zijn:

 • Verzamelen en beheren van de telefoonnummers van de gebruikers van de app: Smals vzw en Agentschap Digitaal Vlaanderen zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.
 • Opvolgen van de stabiliteit van de app en het treffen van corrigerende maatregelen: Agentschap Digitaal Vlaanderen is de verwerkingsverantwoordelijke.

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG) hebben Smals vzw en Agentschap Digitaal Vlaanderen elk een functionaris voor de gegevensbescherming (Data Protection Officer) aangesteld.

Agentschap Digitaal Vlaanderen is een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, ingeschreven in het KBO met nummer 0316.380.841, waarvan de administratieve zetel zich bevindt te Havenlaan 88, 1000 Brussel. Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming: privacy.digitaal@vlaanderen.be

Smals asbl, ingeschreven in het KBO met nummer 0406.798.006, waarvan de administratieve zetel zich bevindt te Fonsnylaan 20, 1060 Sint-Gillis. Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming: dpo@smals.be

De app laat aan overheidsinstellingen en instellingen met een opdracht van algemeen belang toe om berichten via deze app te versturen. Voor het versturen van de berichten zijn deze instellingen verwerkingsverantwoordelijken en treden Smals vzw en Agentschap Digitaal Vlaanderen op als verwerkers.

Eenmaal een bericht is afgeleverd in de app op het toestel van de gebruiker, is de gebruiker de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op zijn toestel.

Wat is de wettelijk basis voor de verwerking van uw gegevens?

De wettelijke bases voor de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingen vermeld in deze privacyverklaring zijn de volgende:

 • Verzamelen en beheren van de telefoonnummers van de gebruikers van de app:
  Toestemming van de gebruiker. Deze verwerking is noodzakelijk voor het kunnen routeren van berichten en is derhalve noodzakelijk voor het gebruik van de app. Indien deze toestemming niet gegeven wordt, zal de app niet geïnstalleerd worden.
 • Opvolgen van de stabiliteit van de app en het treffen van corrigerende maatregelen:
  Toestemming van de gebruiker. De gebruiker kan vrijelijk kiezen deze toestemming al dan niet te geven zonder dat dit invloed heeft op de werking van de app.

Welke categorieën van gegevens worden verwerkt?

Voor de werking van het platform en de app worden volgende gegevens verwerkt:

 • telefoonnummer: het telefoonnummer waarvoor de gebruiker berichten via de app wilt ontvangen in plaats van per SMS. Dit nummer wordt doorgegeven aan het platform.
 • Firebase installation ids, push token en receiver id : technische parameters die bij de installatie van de app op het toestel worden gegenereerd en uitgewisseld met het platform om berichten te kunnen afleveren op het toestel van de gebruiker.
 • taalkeuze: wordt doorgegeven door de gebruiker om berichten in de door de gebruiker gekozen taal te bezorgen.
 • device naam: de naam die de gebruiker aan zijn mobiel toestel heeft gegeven. Deze naam wordt opgehaald en doorgegeven bij installatie van de app. Hiermee zal de gebruiker de mogelijkheid hebben te controleren op welke toestellen hij/zij de app heeft geïnstalleerd en deze te beheren.
 • publieke vercijferingssleutel: wordt gegenereerd bij de installatie van de app op het toestel van de gebruiker en wordt gebruikt om de inhoud van verstuurde berichten te beveiligen.
 • Crashlytics Installation UUIDs, Crash traces : Informatie betreffende de installatie van de app op het toestel van de gebruiker en informatie over een crash event op het toestel van de gebruiker. Deze informatie wordt uitgewisseld bij de installatie van de app en wanneer zich een incident voordoet bij het gebruik van de app.
 • Captcha informatie beschikbaar tijdens de installatie van GovApp om te valideren dat de app wordt geïnstalleerd door een menselijke gebruiker.
 • Technische informatie beschikbaar tijdens de installatie van de app voor doeleinden van kwaliteitsverhoging en analyse van fraudepogingen.

Wat zijn onze informatiebronnen?

De informatie die verwerkt wordt is afkomstig van de gebruiker hetzij door het manueel ingeven van de informatie bij installatie en gebruik van de app, hetzij bekomen van het toestel van de gebruiker op het moment van de installatie, bij het gebruik van de app of wanneer zich een incident in de app voordoet.

Door wie worden uw gegevens verwerkt?

De gegevens worden verwerkt door Agentschap Digitaal Vlaanderen en Smals vzw als verwerkingsverantwoordelijken.

De overheidsinstellingen en instellingen met een opdracht van algemeen belang die berichten wensen te versturen, zullen toegang hebben tot het telefoonnummer (controle of dit gekend is door het platform) en desgevallend de publieke vercijferingssleutel van de gebruiker voor het veilig versturen van berichten.

Aan wie kunnen uw gegevens worden meegedeeld?

De persoonsgegevens die verzameld worden, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Ze worden alleen gebruikt in het kader van de eerder genoemde doelstellingen.

De volgende categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens zijn:

 • de leverancier van de Captcha dienst (hCaptcha).
 • de leverancier van de dienst voor het verzamelen, analyseren en organiseren van app-crashrapporten (Google).
 • de leverancier van de dienst voor het leveren van de notificaties aan de gebruikers wanneer een nieuw bericht ontvangen werd (Google).
 • de leverancier voor het ontwikkelen en onderhouden van de mobiele applicatie (Agentschap Digitaal Vlaanderen).

Agentschap Digitaal Vlaanderen of Smals vzw zullen geen persoonsgegevens aan derden verstrekken voor direct marketing doeleinden. Zij maken geen persoonsgegevens bekend aan derden die geen deel uitmaken van de genoemde ontvangers of die niet onder het vermelde kader vallen.

Uitgezonderd is de eventuele overdracht aan instanties die belast zijn met een verificatie- of inspectietaak in toepassing van het Belgische of internationale recht, zoals een onderzoeksrechter.

Wie zijn de verwerkers?

Voor het aanbieden van GovApp.be wordt gebruik gemaakt van volgende verwerkers:

 • er wordt gebruik gemaakt van de diensten van Google voor volgende verwerkingen:
  • Firebase Cloud Messaging : voor het routeren van berichten naar het toestel van de gebruiker en om de gebruiker op de hoogte te stellen van een nieuw bericht. Voor meer informatie zie : https://firebase.google.com/support/privacy en https://firebase.google.com/terms/
  • Firebase Crashlytics: voor het verzamelen van informatie betreffende crashes op het toestel van de gebruikers. Voor meer informatie zie : https://firebase.google.com/support/privacy en https://firebase.google.com/terms/.
   Voor informatie over de verzamelde gegevens bij een crash zie https://firebase.google.com/support/privacy Hofdstuk “Examples of stored device information collected by Crashlytics”
  • Voor de Captcha dienst wordt gebruik gemaakt van de diensten van hCaptcha. Voor informatie over de verwerkte gegevens zie : “https://www.hcaptcha.com/privacy(Nieuwe venster)” hoofdstuk “Information We Collect”

Worden uw gegevens meegedeeld aan landen buiten de Europese Economische Ruimte?

Bij het configureren van de app wordt zorg gedragen om de informatie zo veel als mogelijk in de Europese Economische Ruimte te verwerken. Toch kan niet uitgesloten worden dat voor verwerkingen waarbij Google en hCaptcha als verwerkers optreden, er gegevens worden meegedeeld buiten de Europese Economische Ruimte.

Door de installatie van de app, of wanneer toestemming wordt gegeven voor het verzamelen van crash gegevens, stemt de gebruiker in met deze mogelijke transfers.

Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

 • Notificaties en vercijferde berichten worden verwijderd binnen een termijn van 7 werkdagen.
 • De gebruiker kan de app verwijderen. Bij de eerstvolgende poging om een bericht af te leveren aan de app, wordt de gebruiker op status ‘inactief’ gezet. Na een termijn van 1 maand worden de gebruikersgegevens verwijderd.
 • De gegevens die worden gebruikt voor de verwerkingen waar Google als verwerker optreedt kunnen bewaard worden tot 180 dagen nadat de gebruiker zich uit de dienst heeft uitgeschreven.
 • Technische informatie beschikbaar tijdens de installatie van de app wordt na 10 dagen van de systemen verwijderd.

Wijzigingen

Dit beleid kan bijgewerkt door een nieuwe versie op de website te publiceren. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de wetgeving wijzigt , of wanneer wijzigingen optreden die de een invloed hebben op de bescherming van persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de wetgeving hebt u het recht een bevestiging te ontvangen van het feit dat uw gegevens verwerkt worden door Agentschap Digitaal Vlaanderen en Smals vzw, en beschikt u over een recht op toegang tot uw gegevens. Daartoe richt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de Data Protection Officer van Agentschap Digitaal Vlaanderen of van Smals vzw met als bijlage een recto-verso kopie van uw identiteitskaart (zie hierboven voor de contactgegevens).

Voor zover uw rechten niet tegenstrijdig zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan Agentschap Digitaal Vlaanderen en Smals vzw onderworpen zijn en met het algemeen belang, hebt u ook het recht om voor de persoonsgegevens die u betreffen:

 • de verbetering te vragen van alle onjuiste of onvolledige gegevens.
 • de verwijdering van uw gegevens te vragen.
 • u te verzetten tegen de verwerking van een gegeven.
 • vergeten te worden (recht op gegevenswissing).
 • de verwerking van uw gegevens te beperken.

Indien u niet akkoord bent, kan u steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Contactgegevens GBA:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger(Nieuwe venster)

Kunt u uw toestemming intrekken?

U heeft het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken door uw toestel te offboarden via de forget my device functie in GovApp of door de instellingen in het toestel aan te passen.

Maakt u het voorwerp uit van geautomatiseerde beslissingen, met inbegrip van profilering?

Neen, u maakt niet het voorwerp uit van geautomatiseerde verbindingen, met inbegrip van profilering.

Het platform neemt geen beslissingen over u die uitsluitend op geautomatiseerde wijze tot stand komen.

Laatst gewijzigd op 21 juni 2022